یکشنبه 31 / 6 / 98

وضعیت کالاها

- فروشگاه هایپر شالیز

- فروشگاه فانوس

- تعاوني روستايي يل آباد

- سوپرماركت سعيد

- فروشگاه شهر

- تعاوني مصرف كاركنان جهاد كشاورزي

- خواروبارفروشي اميرحسين

- خواروبارفروشي باران

- هايپرماركت شهر شب

- بازارچه نگین

- مواد غذايي اسحاق و مسيحا

- فروشگاه اتکا

- موادغذايي سعيد

- سوپرماركت وليعصر

- فروشگاه استار

- فروشگاه شهر (آوه)

- فروشگاه فرخي

- شرکت تعاونی کارکنان دولت

- فرروشگاه تخفيفي تاج

- فروشگاه هوشمند

- فروشگاه هایپر شالیز

- تعاوني روستايي يل آباد

- خواروبارفروشي اميرحسين

- خواروبارفروشي باران

- مواد غذايي اسحاق و مسيحا

- فروشگاه اتکا