دوشنبه 31 / 4 / 98

وضعیت کالاها

- فروشگاه هایپر شالیز

- فروشگاه استار

- فروشگاه شهر (آوه)

- فروشگاه فرخي

- شرکت تعاونی کارکنان دولت

- فرروشگاه تخفيفي تاج

- تعاوني مصرف كاركنان جهاد كشاورزي

- فروشگاه دهكده

- فروشگاه هوشمند

- فروشگاه اتکا

- فروشگاه اميران

- فروشگاه هایپر شالیز

- فروشگاه احسان

- تعاوني مصرف ميثاق پيك ساوه